SH-1116 (8 inch frit Sherlock Pipe)

SH-1116 (8 inch frit Sherlock Pipe)

$ 20.00 $ 24.00
8 inch Red Sherlock frit Glass Pipe with, blue ribbon stripes